Σχετικά με τη Σχολή 23 Νοε 2007

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολής

1125563166.jpg1. Η Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης του Ν.Ε.Θ. λειτουργεί σύμφωνα με :
α) Το Νόμο αριθμό απόφασης 15730/30/30-7-1999 ΦΕΚ 1655
β) Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού – Διεύθυνση Καλών Τεχνών - Τμήμα Θεάτρου
γ) Τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας

2. Η Σχολή υπόκειται στις διατάξεις του Ν.Σ. 1158/81 και του Π.Δ. 370/83. Αντίγραφα των Φ.Ε.Κ. 127/13-5-1981 και 130/29-9-1983 θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής.

3. Η Σχολή θα λειτουργεί κατά τάξεις (Α, Β, Γ) με τη συνολική κατά τάξη συμμετοχή των σπουδαστών στην έρευνα, τεχνική κατάρτιση και γενικότερη καλλιέργεια, που αποβλέπουν στην ικανότητα ειδικής εφαρμογής των ποικίλων μορφών που εκφράζουν το θέατρο.

4. Υποχρεωτική είναι η παρακολούθηση από τους σπουδαστές των διδασκομένων μαθημάτων και η συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα πρακτικές ασκήσεις. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μια κάθε ώρα διδασκαλίας μαθήματος ή πρακτικής άσκησης και καταχωρούνται στα μηνιαία δελτία απουσιών.

5. Η τακτική παρακολούθηση των μαθητών, η αποφυγή αδικαιολόγητων απουσιών, η ατομική και υπεύθυνη μελέτη και προετοιμασία των σπουδαστών σύμφωνα με τη διδασκαλία και τις οδηγίες κάθε καθηγητή αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της Σχολής. Η φοίτηση των σπουδαστών που απουσιάζουν αδικαιολόγητα λογίζεται ελλιπής σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 12ου Π.Δ. 370/83.

6. Οι σπουδαστές θα πρέπει να βρίσκονται στη Σχολή τουλάχιστον είκοσι (20) λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων για την απαραίτητη προετοιμασία. Εννοείται με τη κατάλληλη αμφίεση και υπόδηση για το μάθημα (π.χ. της κινησιολογίας, του χορού, του αυτοσχεδιασμού, της υποκριτικής). Ώρα έναρξης των μαθημάτων είναι η ώρα που ορίζει για κάθε ημέρα το ωρολόγιο πρόγραμμα.

7. Η Σχολή δεν εγκρίνει την ιδιαίτερη και εκτός Σχολής βοήθεια από μέρους όχι μόνο ξένων προσώπων, αλλά και των τακτικών καθηγητών της, σε μαθήματα που διδάσκονται στη Σχολή και γενικά αφορούν τη θεατρική εκπαίδευση.

8. Η Σχολή δεν επιτρέπει τη συμμετοχή των σπουδαστών σε οποιαδήποτε ξένη καλλιτεχνική εκδήλωση, εάν δεν πάρει άδεια από τον διευθυντή της Σχολής, γιατί κρίνει ότι αυτή επιφέρει σύγχυση στους τρόπους έκφρασης που επιδιώκει η Σχολή. Οι σπουδαστές της Σχολής μπορεί να χρησιμοποιηθούν, αφού ερωτηθούν, σε παραστάσεις και γενικές εκδηλώσεις του Ν.Ε.Θ.

9. Οι σπουδαστές για οποιαδήποτε απορία τους ή πρόβλημα που τους απασχολεί, όσον αφορά τα μαθήματα ή τη λειτουργία της Σχολής, απευθύνονται ιεραρχικά πρώτα στον αρμόδιο καθηγητή και κατόπιν στον Διευθυντή Σπουδών και στον Διευθυντή της Σχολής.

10. Για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού λειτουργεί η Βιβλιοθήκη της Σχολής από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δανείζονται βιβλία με την υποχρέωση να τα επιστρέψουν σε τακτές ημερομηνίες και να τα φωτοτυπούν.

11. Οι σπουδαστές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οφείλουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τον κανονισμό της Σχολής, τους νόμους της Πολιτείας και τις σχετικές αποφάσεις του παραπάνω.

12. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και η κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών στους χώρους της Σχολής. Δεν επιτρέπεται η παραμονή ξένων προσώπων στους χώρους της Σχολής.

13. Δεν επιτρέπεται η αδικαιολόγητη παραμονή των σπουδαστών στους χώρους της Σχολής μετά το τέλος των μαθημάτων. Οφείλουν να διατηρούν τους χώρους της Σχολής καθαρούς.

14. Η Σχολή εκτός από τα μαθήματα που ορίζει ο νόμος διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει μαθήματα ή κύκλους μαθημάτων ή να διοργανώνει σεμινάρια για την αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών. Στην περίπτωση αυτή τα επιπλέον μαθήματα θεωρούνται υποχρεωτικά για όλους τους σπουδαστές και εξετάζονται κανονικά.

15. Τα δίδακτρα καθορίζονται στην αρχή κάθε διδακτικού έτους. Αύξηση διδάκτρων κατά τη διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μειώνει τα δίδακτρα ή να παρέχει δωρεάν φοίτηση στους αριστούχους καθώς και σε άλλους σπουδαστές λαμβάνοντας υπόψη την όλη τους επίδοση.

16. Οι σπουδαστές, για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου, οφείλουν να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (δίδακτρα) προς τη Σχολή.

17. Η Σχολή έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 370/83 να επιβάλλει την ποινή της οριστικής αποβολής από τη Σχολή σε σπουδαστές που δεν τηρούν τους όρους του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.

18. Η Σχολή, μετά από απόφαση του Διευθυντή της Σχολής και του Συλλόγου των καθηγητών, διοργανώνει ή συμμετέχει σε εκπαιδευτικές εκδρομές καθώς και σε επισκέψεις σε μουσεία, εκθέσεις, αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και σε θέατρα και χώρους συναυλιών για την παρακολούθηση σχετικών εκδηλώσεων. Πολυήμερες εκδρομές πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών.

19. Οι καθηγητές της Σχολής και ο Διευθυντής της αποτελούν το Σύλλογο των Καθηγητών. Ο Σύλλογος συγκαλείται από το Διευθυντή της Σχολής σε τακτές και έκτακτες συνεδριάσεις. Ο Σύλλογος αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού λειτουργίας της Σχολής. Οι αποφάσεις του Συλλόγου καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών. Ο Σύλλογος βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του μεταξύ των οποίων απαραίτητα ο Διευθυντής της Σχολής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

20. Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Σχολής μετά την έγκρισή του από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών αναρτάται στη Σχολή. Οι σπουδαστές οφείλουν να λαμβάνουν γνώση του κανονισμού και να τηρούν τις διατάξεις του.

 

Follow us